Logo Festiwalu
8 maja 2021

Tatrzański Festiwal Zespołów Góralskich "Złote Kierpce"

Regulamin Festiwalu

 

XII TATRZAŃSKI FESTIWAL ZESPOŁÓW GÓRALSKICH

 ZŁOTE KIERPCE

Zakopane 8 – 9 maja 2021

 

R e g u l a m i n

 

CELE FESTIWALU

 • kultywowanie folkloru dziecięcego i dawnej obyczajowości wiejskiej a także tańca, śpiewu i muzyki góralskiej,
 • zainteresowanie i zapoznanie dzieci i młodzieży z ich rodzimą kulturą,
 • stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji swoich dokonań i konfrontacji z innymi zespołami.
 • Zainteresowanie dzieci i młodzieży Międzynarodowym Festiwalem Folkloru Ziem Górskich

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Festiwal ma charakter konkursu i stanowi eliminacje do Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju.
 2. W Festiwalu mogą wziąć udział dziecięce zespoły regionalne prezentujące folklor górali podhalańskich. Zespoły są zgłaszane w dwóch kategoriach wiekowych: 6-14 lat i 14-18 lat (wyjątkowo w widowiskach mogą wystąpić osoby dorosłe grające role osób starszych).
 3. Zespoły powinny przygotować 20-25 minutowy program z określonym tytułem. Program powinien być dopasowany do wieku występujących. Program winien być oparty na tradycyjnym folklorze, zwyczajach, tradycjach, scenach rodzajowych. Grupy dziecięce winny zaprezentować w trakcie widowiska ludowe gry i zabawy. Grupy młodzieżowe mogą poruszać tematykę pasterską, zalotną i obrzędową – stosownie do wieku występujących.
 4. W konkursie nie mogą być wystawiane sztuki regionalne oraz widowiska oparte na utworach dramatycznych.
 5. Śpiew, muzyka i taniec muszą wynikać z treści i tytułu widowiska. Scenki obyczajowe, gry i zabawy nie mogą przekraczać czasowo 1/3 całości programu.
 6. Zespoły powinny przygotować inny scenariusz występu, niż prezentowały w poprzedniej edycji Tatrzańskiego Festiwalu Zespołów Góralskich Złote Kierpce w Zakopanem.
 7. Laureaci głównej nagrody – Złotych Kierpcy z poprzedniej edycji nie mogą brać udziału w tegorocznym festiwalu. Zdobywcy pozostałych miejsc – Srebrnych i Brązowych Kierpcy mogą brać udział w tegorocznym Festiwalu.
 8. Zespoły występują przy akompaniamencie tradycyjnej muzyki. Wyklucza się stosowanie playbacków i półplaybacków w trakcie występu.
 9. Liczba dzieci biorących udział w Festiwalu nie może przekroczyć 30 osób w jednym zespole. Wszelkie sprawy nieujęte w poniższym regulaminie rozstrzyga organizator.
 10. Konkurs zespołów festiwalowych odbędzie się w Zakopanem w dniach 8 – 9 maja 2021. Dzień występu będzie ustalany indywidualnie przez organizatora. Dzień w którym zespół chciałby wystąpić należy zaznaczyć na karcie zgłoszenia.
 11. Imprezę w sobotę 17 kwietnia poprzedzi korowód zespołów, który przejdzie ulicą Krupówki od oczka wodnego do Kina Giewont z zachowaniem przepisów sanitarnych. W przypadku niepogody korowód będzie odwołany.
 12. Laureaci Festiwalu wezmą udział w tegorocznym 52. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w sierpniu w Zakopanem, prezentując przygotowane programy na scenie plenerowej w Wiosce Festiwalowej. Organizator zastrzega, że powinien być to ten sam program, jaki zespół prezentował na Tatrzański Festiwal Zespołów Góralskich „Złote Kierpce” w Zakopanem.
 13. Laureaci zakwalifikowani do Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju zobowiązani są do nagrania swojego programu w wersji elektronicznej na wybranym nośniku – płyta DVD lub Pendrive USB i dostarczenie do Organizatora ww. festiwalu – Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.
 14. Kolejność występowania i dzień występu podczas Festiwalu jest ustalony przez organizatorów. Harmonogram będzie przesłany do kierowników zespołów drogą elektroniczną.
 15. Organizator zastrzega, iż uczestnicy Festiwalu powinni brać czynny udział jako publiczność w czasie występów pozostałych zespołów.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu, w tym odwołanie Festiwalu z uzasadnionych powodów, np. siła wyższa, zmiany przepisów epidemiologicznych itp., a także prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu na rzecz zespołu.
 18. Załącznik nr 1 do niniejszej umowy stanowi oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka w związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U z 2020 poz. 491 z późn .zm.), który zostanie przedłożony przez każdego uczestnika w dniu występu.

 

 

 

OCENA ZESPOŁÓW

 1. Oceny zespołów dokona powołana przez Burmistrza Miasta Zakopane Komisja Artystyczna według następujących kryteriów:
 2. dobór tematu widowiska, wykonanie i dobór tańców
 3. wydobycie cech charakterystycznych dla góralskiego folkloru
 4. śpiew góralski, muzyka, skład kapeli, sposób muzykowania, instrumentarium
 5. właściwy strój, ubiór, rekwizyty, uczesanie – dostosowane do tematu
 6. gwara
 7. ogólne wrażenie artystyczne
 8. Komisja dokona wyboru najlepszych zespołów na Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju. Wybranych zostanie maksymalnie 6 najlepszych zespołów łącznie w obu kategoriach wiekowych.
 9. Po zakończeniu przeglądu, każdego dnia odbędą się konsultacje jurorów z kierownikami zespołów celem omówienia programów występów.

 

 

NAGRODY

 1. Głównym trofeum będą statuetki dla Laureatów: złote, srebrne i brązowe kierpce.
 2. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 3. Ponadto Burmistrz Miasta Zakopane na wniosek Komisji Artystycznej może przyznać nagrody pieniężne. Dopuszcza się możliwość specjalnych nagród przyznanych przez sponsorów.
 4. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom Festiwalu nastąpi w niedzielę 9 maja 2021 – po zakończeniu przesłuchań. Na uroczystość proszeni są przedstawiciele wszystkich zespołów biorących udział w festiwalu w strojach góralskich (kierownictwo zespołu + jedna para)

 

UWAGI ORGANIZACYJNE

 

 1. Karty zgłoszenia wraz ze scenariuszem widowiska należy przesłać mailem ewentualnie pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do dnia 30 kwietnia 2021 na adres organizatora:

Urząd Miasta Zakopane

Wydział Kultury

ul. Kościuszki 13

34-500 Zakopane

e-mail: kszwajnos@zakopane.eu

 1. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny, pokrywają we własnym zakresie koszty noclegów i wyżywienia.
 2. Członkowie zespołów na czas przejazdu i pobytu na przeglądzie winni być ubezpieczeni we własnym zakresie.
 3. Członkowie zespołów zobowiązani są: realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, do zachowania dystansu 2 metrów, dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren Festiwalu, stosowania się do innych wymogów sanitarnych i epidemiologicznych.
 4. Kierownicy zespołów i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się dzieci podczas Festiwalu oraz za wszelkie ewentualne szkody materialne powstałe w pomieszczeniach pozostających do dyspozycji zespołu.
 5. Organizator zapewnia odpowiednie nagłośnienie i oświetlenie sceny.
 6. Organizatorem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Zakopane.

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Kierownicy zespołów wraz ze zgłoszonymi do Festiwalu zespołami oświadczają, że przenoszą nieodpłatnie na Gminę Miasto Zakopane, swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas festiwalu, w celu wykorzystania ich przez Gminę Miasto Zakopane w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
 2. utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,
 3. zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
 4. wprowadzenia do obrotu,
 5. wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
 6. publicznego odtwarzania, wyświetlania,
 7. najmu i dzierżawy,
 8. nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
 9. Kierownicy zespołów, działając w imieniu członków zespołów, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miasto Zakopane w Zakopanem na potrzeby organizacji Festiwalu (w tym na umieszczenie ich na stronie internetowej Miasta Zakopane) oraz udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku zespołu jak i każdego z członków zespołu, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych.
 10. Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Organizator pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska, adresu i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną i ewentualnego udostępnienia GIS.