Zapraszamy dzieci do udziału w Konkursie na Dziecięcy Plakat związany z 51. Międzynarodowym Festiwalem Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu jest obrzęd wesela góralskiego.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Nabór prac trwa do 14.05.2019 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 5.08.2019 roku podczas otwarcia wystawy w Parku Miejskim

Zwycięska praca będzie reprodukowana w postaci plakatu i pocztówki okolicznościowej, wydanej w związku z Festiwalem.

REGULAMIN KONKURSU NA DZIECIĘCY PLAKAT FESTIWALOWY 2019

51. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM

 • Zapraszamy dzieci do udziału w Konkursie na Dziecięcy Plakat związanyz 51. Międzynarodowym Festiwalem Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Zachęcamydo zaprezentowania własnej twórczości, a także do rozpoczęcia przygody z folklorem, kulturą podhalańską, również sztuką tworzenia plakatu. Pogłębianie wiedzy i świadomości na temat wartości swoich korzeni i tożsamości, nabywanie wiedzy dotyczącej bogactwa kultury tradycyjnej, są priorytetami w działalności placówek kultury. Serdecznie zapraszamy wszystkich do zaangażowania się i zmobilizowania dzieci do udziału w konkursie.
 • Cel konkursu:
 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Warunki uczestnictwa:

Motywem przewodnim tegorocznego konkursu jest obrzęd wesela góralskiego.

- zainteresowanie dzieci ważnym wydarzeniem kulturalnym w regionie

- zapoznanie z historią Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich

- troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Podhala

- autorem pracy może być tylko 1 osoba, nie przyjmowane są prace zbiorowe

- format pracy: A-3 (297 mm x 420 mm) lub A-2 ( 420mm ×594mm)

- prace powinny być wykonane w technice:

*malarstwo- farba plakatowa , akrylowa

*rysunek-kredka, pastele tłuste, flamastry

dopuszczalne jest mieszanie wymienionych technik

(do udziału w konkursie nie będą dopuszczane prace wykonane innymi technikami)

UWAGA!!!W pracach nie umieszczamy żadnych napisów! W razie potrzeby, stosowne teksty na plakacie zostaną zamieszczone przez organizatorów konkursu!

-prace należy opatrzyć trwale umocowaną na odwrocie kartą informacyjną (czytelnie wypełnioną drukowanymi literami) wg wzoru:

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA:

WIEK:

IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA (NAUCZYCIELA):

TELEFON DO INSTRUKTORA( NAUCZYCIELA)- SZKOŁY,PLACÓWKI:

 • Nabór prac trwa do 14.05.2019r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 5.08.2019 roku podczas otwarcia wystawy w Parku Miejskim O szczegółowym terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni po rozstrzygnięciu konkursu przez Jury.
 • Prace prosimy składać w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiegoul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, do dnia 14.05.2019 r. w godz. 9.00 do 17.00 od wtorku do piątku, z dopiskiem „Konkurs na dziecięcy plakat festiwalowy”.
 • Prace będą oceniane przez Jury w skład którego wchodzą: przedstawicieli władz miasta oraz środowisk twórczych: Zastępcę Burmistrza Miasta Zakopane, Naczelnika Wydziału Kultury, Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Kultury, Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego, Przedstawicieli Rady Artystycznej Festiwalu, artystów plastykówi grafików.
 • Organizator przewiduje następujące nagrody: I, II, III nagrodę oraz wyróżnienia.
 • Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą wraz z majątkowymi prawami autorskimi na własność organizatora. Uczestnicy wyrażają zgodę na przeniesienie prawa majątkowego do dzieła na wszelkich dostępnych polach eksploatacji, polegających w szczególności na:
 • Laureaci konkursu i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o Festiwalu i wynikach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz 2135).
 • Nieletni Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dołączenia do pracy zgody na udział podpisanej przez Rodzica lub Opiekuna prawnego, zgodną z załączonym wzorem (załącznik nr 1 do regulaminu).

Zwycięska praca będzie reprodukowana w postaci plakatu i pocztówki okolicznościowej, wydanej w związku z Festiwalem.

Dodatkowo zostanie przyznana nagroda za plakat nawiązujący tematyką do Mistrzostw Podhala w powożeniu.

Z wybranych prac przekazanych do konkursu, Organizator stworzy plenerową wystawę plakatu w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego .

- wydaniu, reprodukowaniu dzieładrukiemw formieplakatu i pocztówki festiwalowej,

- utrwalaniu i zwielokrotnianiu dowolną techniką, wtym techniką komputerową,

- wprowadzaniado obrotu,

- wprowadzania dopamięci komputera,

- wprowadzania do siecikomputerowych , w szczególnościInternetu,

- publicznego wystawiania, wyświetlania w szczególności za pośrednictwemTV, kasetvideo, DVD,

- najmie , dzierżawie, nadawaniu za pośrednictwem satelity, sieci komputerowych,

- eksploatację polegająca na wykorzystywaniu częścilub całościdzieła dla celówreklamowych, niezależnie od formy materiałówreklamowych i ich wielkości,

- wszelką eksploatację części lub całościdziełapolegająca nautrwalaniu na dokonywanymw ramach ekspozycji reklamowychalbo zwielokrotniania i wprowadzenia do obrotu wszelkiego rodzajupublikacjii innych materiałówreklamowych związanychbezpośredniolub pośrednio z dziełem lub kampaniąreklamowa,

-wszelkichinnych dostępnychpolach eksploatacji wynikających z treści art. 50 ustawyo prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.zakopane.pl, i profilu społecznościowym Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich.

13. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 661601840 lub e-mailem: office@mffzg.pl